Hoppa till innehåll

Så blir du medlem

Det är bara ideella föreningar som bedriver verksamhet i linje med Gymnastikförbundets verksamhetsområden som kan upptas som medlemmar i Gymnastikförbundet, om nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. Ansökan görs digitalt här 
  2. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt anvisningarna på blanketten och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening 
  3. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
    Dvs. det är bara föreningar som bedriver gymnastikverksamhet som kan beviljas medlemskap i Gymnastikförbundet.
  4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Gymnastikförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
  5. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
  6. Föreningen har betalat de avgifter som Gymnastikförbundets Förbundsmöte har beslutat. Medlemsavgiften/årsavgiften är för närvarande 33 kr per år och aktiv gymnast inom föreningen, dock minst 1.000 kr/år.
  7. I samband med ansökan om nytt medlemskap ska föreningen inbetala 1.000 kr till Gymnastikförbundet, bg 5727-9333, (ange föreningen och nytt medlemskap, på talongen). Denna avgift är föreningens medlemsavgift under det första året. Skulle inte föreningens inträdesansökan beviljas återbetalas hela summan till föreningen.
  8. Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

Calle Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2017-02-16

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner